ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Juvenile And Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป” และโครงการ “ต้นกล้าไกล่เกลี่ย” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    
 


                                                                               

 

 
image

 

 

   

 

+

 

ประกาศ

แบบฟอร์ม คำร้องขอตรวจสอบการจับ คำร้องขอควบคุมตัว และคำร้องขอผัดฟ้อง

          Download แบบฟอร์ม
1.แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบการจับ (ตจ)   Download
2.แบบฟอร์มคำร้องขอศาลออกหมายควบคุม (มต)  Download
3.แบบฟอร์มคำร้องขอผัดฟ้องกรณีผัดฟ้องปกติ
          3.1 แบบฟอร์มคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่  1 - 4   Download
          3.2 แบบฟอร์มคำให้การพยานผู้ร้อง   Download
4. แนวปฏิบัติการผัดฟ้องผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมผ่านจอภาพ    Download

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

คู่มือติดต่อราชการ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
- แผ่นพับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว


การคุ้มครองสวัสดิภาพ
แผ่นพับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ขั้นตอนการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550


การปล่อยตัวชั่วคราว
ขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว
แผ่นพับการปล่อยชั่วคราว
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราวและการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
- คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2562
- การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว


การบังคับคดีผู้ประกัน
แผ่นพับการบังคับคดีผู้ประกัน


การรับรองบุตร
- แผ่นพับการรับรองบุตร


การคุ้มครองเด็ก
แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
แบบฟอร์มคำร้องตามมาตรา 44/1
แผ่นพับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในคดีอาญา
ผังกระบวนการยื่นคำร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามมาตรา 44/1


การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราวและการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


 

image
image
image
image